Política de privacidade de datos - activanoia.com

activanoia.com quere poñer en coñecemento dos usuarios e clientes da súa páxina Web, a política que está levando a cabo respecto ao tratamento e protección dos datos de carácter persoal daquelas persoas que voluntariamente empregan os formularios de contacto para contactar con activanoia.com, así como o acceso á súa páxina propia, que impliquen a comunicación dos seus datos persoais a activanoia.com.

1.- Actualización das políticas
 activanoia.com modificará, sen previo aviso, a presente política de privacidade sempre que sexa necesario para axeitar a mesma a calquera cambio lexislativo, regramentario, xurisprudencial, administrativo ou coa finalidade de adaptar dita política ás instrucións ditadas pola Axencia de Proteción de Datos. Calquera modificación desta política, non obstante o anterior, será publicada e advertida na páxina Web de activanoia.com e na política mesma. Por todo o anterior, activanoia.com recomenda aos usuarios a lectura periódica destas políticas coa finalidade de poder coñecer os cambios que nas mesmas se efectúen.

2.- Finalidade do arquivo
 activanoia.com non solicita na súa páxina Web, datos aos usuarios que a visiten, salvo datos meramente identificativos, polo tanto, a comunicación de datos persoais polo usuario a activanoia.com a través da súa páxina Web (formulario de contacto) únicamente pode entenderse que terá lugar cando estes voluntariamente empreguen o servizo de formulario de contacto para poñerse en contacto con activanoia.com, dado que nestes casos o tratamento dos datos é inevitable e implícito aosistema de comunicación. Para estes casos e os descritos no seguinte apartado, a entidade, informa ao cliente que o tratamento dos datos se realiza coas seguintes finalidades: Levar a cabo todas as xestións relacionadas coa elaboración de orzamentos, contratación e prestación de servizos de activanoia.com, así como atender e contestar as comunicacións recibidas e as de prospección comercial -manter informados aos usuarios de eventuais promocións-.

3.- Consentimento
  Infórmase que cando o usuario non manteña relacións comerciais con activanoia.com, e realice o envío dun correo electrónico ou unha comunicación a activanoia.com, indicando outros datos persoais, dito usuario estará dando o seu consentimiento libre, inequívoco, específico, informado e expreso para o tratamento dos seus datos persoais por activanoia.com, coas finalidades establecidas anteriormente, así como atender a súa comunicación ou enviar documentación.

Aos mesmos efectos, activanoia.com informa que, se o cliente envía un correo electrónico ou comunica a activanoia.com os seus datos persoais en razón do cargo que ocupa nunha empresa -xa sexa como administrador, xerente, representante e/ou calquera outro cargo como persoa de contacto na empresa-, entenderase que tal comunicación conleva a prestación do seu consentemento libre, inequívoco, específico, informado e expreso para o tratamento dos seus datos personais por activanoia.com, coas finalidades establecidas anteriormente.

4.- Identificación dos destinatarios respecto dos que activanoia.com teña previsto a realización de cesións ou acceso a datos por conta de terceiros
 activanoia.com unicamente ten prevista a realización de cesións ou comunicacións de datos que en razón do artigo 11.2.c. da Lei Orgánica 15/99 de protección de datos de carácter persoal (en adiante LOPD) deba realizar para atender as súas obrigacións coas Administraciones Públicas, Organismos ou persoas directamente relacionadas con activanoia.com, nos casos que así se requira de acordo ca Lexislación vixente en cada materia e en cada momento.

Igualmente activanoia.com pon en coñecemento do usuario, que calquera outra cesión de datos que deba realizar, será posta no seu coñecemento cando así o fixe a LOPD, informándoo de modo expreso, preciso e inequívoco dos destinatarios da información, da finalidade á que se destinarán os datos, e da natureza dos datos cedidos ou, no seu caso, cando a LOPD o estableza, previamente solicitárase o consentimento inequívoco específico e informado do usuario.

Non obstante, activanoia.com informa aousuario e ao cliente que calquera tratamento de datos persoais, está suxeito á lexislación vixente en España en materia de protección de datos, establecida pola LOPD e a súa normativa complementaria e de desenvolvemento. Neste sentido, activanoia.com só é responsable e garante a confidencialidade dos datos de carácter persoal que solicite ao usuario a través da páxina Web.

5.- Calidade dos datos
 activanoia.com advirte ao usuario que, salvo a existencia dunha representación legalmente constituída, ningún usuario pode empregar a identidade doutra persoa e comunicar os seus datos persoais, polo que o usuario en todo momento deberá ter en conta que só pode incluír datos persoais correspondentes á súa propia identidade e que sexan axeitados, pertinentes, actuais, exactos e verdadeiros. A tales efectos, o usuario será o único responsable fronte a calquera dano, directo e/ou indirecto que cause a terceiros ou a activanoia.com, polo uso de datos persoais doutra persoa, ou os seus propios datos persoais cando sexan falsos, erróneos, non actuais, inadecuados ou impertinentes. Igualmente, o usuario que empregue os datos persoais dun terceiro, responderá ante este da obrigación de información establecida no artigo 5.4 da LOPD para cando os datos de carácter persoal non teñan sido recabados do propio interesado e/ou das consecuencias de non telo informado.

6.- Exercicio dos dereitos de acceso, oposición, rectificación e cancelación dos datos
activanoia.com informa ao usuario da posibilidade de exercitar os seus dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición mediante solicitude escrita dirixida a activanoia.com acompañada da fotocopia do D.N.I no seguinte enderezo:

 activanoia.com
 Domicilio social: Costa do Ferrador, 1, 1º Noia (A Coruña)

7.- Uso de formularios para a recollida de datos persoais por activanoia.com.
 activanoia.com inclúe unha lenda no formulario de recollida de datos, onde se indican todas as condicións para o tratamento dos datos de carácter persoal de acordo co artigo 5 da LOPD, tales como o carácter obrigatorio ou facultativo da resposta ás preguntas que lles sexan formuladas, as consecuencias da obtención dos datos ou da negativa a suministralos, as finalidades da recollida, as posibles cesións que se leven a cabo, e o consentimento para o tratamento de datos de carácter persoal que se realicen.

8.- Medidas de seguridade adoptadas con relación ao tratamento dos datos persoais
 activanoia.com informa aousuario que, de conformidade co disposto na LOPD e o Regulamento de Medidas de Seguridade, adoptou as medidas de índole técnica e organizativas necesarias para garantir a seguridade dos datos de carácter persoal e evitar a alteración, perda, tratamento ou acceso non autorizado, habida conta do estado da tecnoloxía, a natureza dos datos almaceados e os perigos a que están expostos. Igualmente activanoia.com garante ao usuario o cumprimento do deber de segredo profesional respecto dos datos persoais dos usuarios e do deber de gardalos.
                                                                                                                                                                                                                                                                                    
Subir